Ventje.com - Zoek & Boek

Privacyverklaring & cookiebeleid

Privacyverklaring & cookiebeleid

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van klanten acht Ventje van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke
Ventje wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan de Bellweg 50 4104 BJ te Culemborg. Ventje is bereikbaar op telefoonnummer 030 22 70 922 of via e-mail info@ventje.nl.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Ventje worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens
Ventje verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van Ventje per e-mail. Dit zullen wij uitsluitend doen indien u voor het gebruik van uw e-mailadres vooraf toestemming heeft gegeven.
 • Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Ventje is hiertoe gerechtigd in het kader van de precontractuele fase.
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.
 • Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van één van uw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook dat u ons via e-mail of social media benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek of u zich aanmeldt voor onze (e-mail)nieuwsbrief.
 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Ventje rusten.
 • Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht op onze dienstverlening.
 • Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.
 • Daarnaast is Ventje op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om u te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). Ventje kan dit ook doen via campagnes op social media.
 • Ten behoeve van interne analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.

Over wie verwerken wij persoonsgegevens
Ventje verwerkt de persoonsgegevens van (voormalige) klanten, prospects, bezoekers van onze website en overige belanghebbenden en geïnteresseerden.

Wie ontvangen de gegevens
Ventje verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en onze organisatie. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten in opdracht zijn en onder gezag en instructie van Ventje uitgevoerd mogen worden. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.
Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

E-mail
Indien u door Ventje op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe producten, diensten en acties, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan zullen wij deze aan u toezenden. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mailnieuwsbrief of door een e-mail te
sturen aan info@ventje.nl onder vermelding van “afmelding nieuwsbrief”.

Hoelang bewaren wij uw gegevens
Ventje hanteert bij de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.

 • Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn.

 • Transactiegegevens: 5 jaar waaronder afgenomen producten en diensten.

 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van uw verzoek of klacht.

 • Blokkering van uw gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan uw verzoek tot blokkering.

Beveiliging
Ventje heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Ventje regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Ventje toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Uw rechten
Een ieder over wie Ventje persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat uw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Indien u één van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan info@ventje.nl onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht. Ventje zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Blokkering van uw gegevens voor marketing
Indien u door Ventje in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten en diensten of acties, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@ventje.nl onder vermelding van “Blokkering nieuwsberichten”. Wij zullen uw contactgegevens dan blokkeren, zodat u niet meer door onze organisatie wordt benaderd.

Social media
Onze organisatie gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief in te gaan op individuele, relevante opmerkingen en om vragen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons)gegevens vast zullen leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op hun social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@ventje.nl.

Gebruik van cookies
Ventje maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone uitgelezen of opgeslagen wordt, of in de sessie van uw browser staat.

Onze organisatie maakt gebruik van Analytics (Google) om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Functioneel & Analytisch
Functionele cookies zijn noodzakelijk en zorgen ervoor dat de website goed werkt.

Met analytische cookies meten wij het bezoek aan onze website. Zo kunnen wij bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Ook kunnen wij zo de website verbeteren.

Advertentiecookies
Er zijn ook cookies die van andere partijen afkomstig zijn waarmee we u advertenties en informatie laten zien die voor u interessant kunnen zijn. Met uw toestemming willen wij u op onze websites en op de websites van derden graag informatie laten zien waar u echt wat aan heeft. Daarom proberen wij zo goed mogelijk in te schatten wat u interesseert en wat niet. Op basis van de pagina’s die u bezoekt op onze website, krijgt u andere informatie te zien dan andere bezoekers. Hiermee maken we onze websites relevanter voor u.

Cookies verwijderen
Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaatst, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internetbrowser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Andere websites
Op de website van onze organisatie kunt u links naar andere websites aantreffen. Ventje kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat Ventje in strijd handelt met dit privacybeleid of geldende privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@ventje.nl of via telefoonnummer 030 22 70 922. Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen
Indien u na het lezen van het privacybeleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via info@ventje.nl of via telefoonnummer 030 22 70 922.

Wijzigingen
Ventje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacybeleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.ventje.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.